DFp lܡiF lClh DF

.PvC DDV oDkopJ PvC Co (U)lClh DOv DR
DF D CppGDJ ()le Mpd CpF DDJ F kok
lDvo pF DN F Co(U)lClh oOvk DJ phA PDO PDC

lz N CkDD o Dw DDC vN PDv C
Eh kDOvC lOvC Dk p ok Drr Dܬ CpF
PvC DO lClh kzh PDo DN D l .lD

A pwN VpN DF Co lW Cp MN lCO PDv C ok
pO qC lpF kD ,llF y Co () pGDJ Tld
lz N Dz D CpF (U)lClh .PvC A kp ص A
CpF DO lClh .lDp DC CpA kp ص Op kD
.(A) .l Hw D DC D ϵ Dz D

DDk ,pz Tld ,CppwN ,lW Cp lCO Dz ԵpF
C qC Co vC DFDO vC Dl lWN ,ok VpN DF
DODOvk DODD CpF l kk DCo o߮F PDv
.llF (U) lClh PDo pDiF DODh DCo o߮F

.PvC ClV DC Ohp

llF lvDܡ Co kCpC DN DF Co PDv C uokA D
DN ph Dk qC lC kp N DOCpF Co PDv C Dw CpF
l yCp

pǡN